НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА
ПРИЕМ В IX и X КЛАС:


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности (осигурява се от училището);

2. Копие на Удостоверение за раждане (сверява се с оригинала);

3. Копие на Свидетелство за завършено основно образование за кандидатите за IX клас (сверява се с оригинала);

4. Копие на документ за завършен клас за кандидатите за X клас (сверява се с оригинала);
Когато учениците не са получили Свидетелство за завършено основно образование, или документ за завършен клас към датата на подаване на документите, те представят допълнително копие от него.

5. Копие на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние (сверява се с оригинала);

6. Само за кандидати по професии „Художник - изящни изкуства“ - копие на медицинско свидетелство с резултат от тест за цветоусещане;

7. Само за кандидати за специалност „Класически танц“ - копие на медицинско свидетелство, заверено от ортопед (сверява се с оригинала);

8. Само за кандидати за специалност „Класически танц“ - копие на застрахователна полица "Злополука", която да е валидна за дните на изпитите, съобразно техния брой и графика на явяване (сверява се с оригинала);

9. Кандидатите за специалност „Поп и джаз пеене“  изпълняват репертоара си на изпита с корепетитор, осигурен от училището. При подаване на документите попълват бланка със списък на песните, които изпълняват.

При подаване на документите по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се представят задължително за сверяване техните оригинали.